Garden view.jpg

Stories & Recipes

Stories and Recipes

 Maria's Spaghetti alle Vongole

Maria's Spaghetti alle Vongole

 Cooperativa Lentemente

Cooperativa Lentemente

 Making Cavatelli

Making Cavatelli

 Nonna Carmela's Pizza

Nonna Carmela's Pizza

 Making our tomato sauce in the summer

Making our tomato sauce in the summer

 Antonietta's Extra Virgin Olive Oil

Antonietta's Extra Virgin Olive Oil

 Potato, pancetta & wild garlic tortelli

Potato, pancetta & wild garlic tortelli

 Lampi e truoni (pasta con i ceci)

Lampi e truoni (pasta con i ceci)

 Crema di limoncello

Crema di limoncello

 Fresh pasta with wild sea bass, rocket & tomato

Fresh pasta with wild sea bass, rocket & tomato

 Rocket & cashew nut pesto

Rocket & cashew nut pesto

 Stuffed globe artichokes

Stuffed globe artichokes

 Goose egg pasta

Goose egg pasta

 Immacolata's mountain pecorino

Immacolata's mountain pecorino

 Ancient Grains

Ancient Grains

 Stuffed peppers Foglianise style

Stuffed peppers Foglianise style

 Wild garlic tagliatelle

Wild garlic tagliatelle

 Nonna Carmela

Nonna Carmela